Avverkningsanmälan Kungsberga mars 2014

MNF:s synpunkter på avverkningsanmälan för en fastighet i Kungsberga på Färingsö

Till Skogsstyrelsen                                                                              2014-03-17

Avverkningsanmälan/-ansökan

Box 7

351 03 Växjö

 

Synpunkter från Mälaröarnas Naturskyddsförening på avverkningsanmälan avseende fastigheten Kungsberga 31:1 – A 11451-214-2247

 

Efter att noggrant ha gått igenom nämnda område vill vi framhålla följande:

  • Vi ställer oss positiva till de hänsynstaganden som redovisas i anmälan, där ingen avverkning planeras inom eller i gränsområdet till kärr eller mosse liksom i sumpskog.
  • Vidare avses att lämna grova barrträd, grova lövträd, hålträd, döda stående eller liggande träd, trädsamlingar liksom naturliga och tillskapade högstubbar.
  • När det gäller transport av virke – det gäller den västra transportvägen – anser vi att fordonen bör gå över redan avverkad mark för att inte orsaka skador på värdefull angränsande skog.
  • Inom det planerade avverkningsområdet finns ett stort och ovanligt gammalt grävlingsgryt med många in- och utgångar. Vi förutsätter att grytet lämnas oskadat samt att i grytet ingående träd lämnas kvar. Ett sådant extremt naturobjekt hyser utan undantag sällsynta insekter och svampar.
  • Sammanfattningsvis vill vi framhålla skogsområdets allmänna karaktär av artrik barrblandskog med stark kalkpåverkan. Det sistnämnda är lätt att konstatera, eftersom ett flertal kalkkrävande och sällsynta svamp- och växtarter finns i området. Detta faktum gör att hänsynen i avverkningsföretaget blir särskilt angelägen.

 

För Mälaröarnas Naturskyddsförening

 

Anne-Marie Björn                 Bengt Nilsson                Bo Nylén