Avverkningsanmälningar 2014

Under januari och februari 2014 har det kommit in 3 anmälningar om avverkningar inom Ekerö kommun. Det första gäller ett mindre område (1,5 ha) i Grindby på Adelsö. MNF har besökt området och bedömer att avverkningen kommer att ta tillräckliga hänsyn till befintliga naturvärden. Nästa anmälan avser ett område i Kungsberga på 3,5 ha. MNF har besökt även detta område och lämnat synpunkter till Skogsstyrelsen. Det gäller en artrik blandskog med stark kalkpåverkan. Flera kalkkrävande och sällsynta svamp- och växtarter finns i området. I ansökan redovisas ett flertal hänsynstagande, vilket är positivt. Ett stort grävlingsgryt bör lämnas kvar. Den tredje anmälan är från Ekerö kommun som avser att avverka 0,8 ha på Munsö nära Söderbacken i Söderby.

Under mars 2014 har det kommit 4 nya anmälningar, varav 3 på Munsö och en på Kärsö (mellan Ekerö och Munsö). MNF har gjort en bedömning av dessa områden. Tillsammans utgör de en yta på 13,2 ha. MNF har inte funnit något vägande skäl att inte acceptera dessa avverkningar.

I slutet av juli 2014 anmäldes två områden på södra Björkö för avverkning, det ena med gräns mot naturreservatet på Björkö. MNF har i skrivelse till Skogsstyrelsen framhållit att naturreservat behöver en buffertzon, och att skogsområdet på Björkö är skyddsvärt. Skogsstyrelsen har granskat dessa områden och det finns angrepp av barkborrar, vilket kräver avverkning. Det viktigaste området på södra Björkö är Gisseludden i öns sydöstra spets, och där pågår arbete att skapa någon form av skydd.

Tofta Adelsö December 2014
Ett område som skall avverkas omges av två skyddsklassade områden. Anmälan kompletterades den 18 dec 2014 med en begäran om översyn av de skyddade områdena. Det beslutades i Skogsstyrelsen att en försiktig röjning skall göras i det ena området. Klicka på respektive länk och läs MNF:s synpunkter här.

Om avverkningsanmälan Tofta 3:5

Husby Munsö December 2014

Anmälan avser två mindre områden i eller intill ett gammalt hygge. MNF:s synpunkter kan du läsa  här:

Om avverkningsanmälan Husby 1:5