okt 2013 Brunna handelsplats

Plommonticka
Plommonticka, en ovanlig trädsvamp, en signalart för värdefull natur, finns i det aktuella området. Foto Bengt Y Nilsson.

Ekerö kommun har lagt ett förslag om ny detaljplan för ett område intill Lidl på Brunnavägen, detta för att göra det möjligt att uppföra två stormarknader för byggmaterial m.m.

MNF har lämnat bl a följande synpunkter.

De gröna kilarna är viktiga för Stockholmsregionens biologiska mångfald. Speciellt viktigt är det att strategiska partier med svaga samband inte byggs bort så att kilens sammanbindande funktion försvinner. Ekerökilen har i det aktuella området redan blivit smalare när Lidl byggdes, och det föreslagna handelsområdet innebär ytterligare en negativ inverkan på sambandet mellan Ekebyhovsdalen och Brunna gärde. Detta är inte acceptabelt och strider mot intentionen i kommunens översiktsplan.

Den nuvarande delvis ganska snåriga och slutna vegetationen utgör viktiga refugier och häckningsområden för många fåglar, bland dem rödlistade arter som mindre hackspett. Den länge orörda naturen har medfört att det finns kvarstående och omkullfallna döda träd med stor betydelse för sällsynta svamparter och för många vedlevande insekter. Kommunens översiktsplan framhåller betydelsen av att sådan natur bevaras nära bebyggelsen. Kvarstående träd och buskar från den nedlagda plantskolan har skapat en mycket speciell biotop av ett slag som saknar motsvarighet inom Ekerö kommun, och även av den anledningen är området värt att bevara.

En handelsplats av detta slag medför ökad biltrafik i området och därmed sämre luftkvalitet. Detta är mycket olämpligt med hänsyn till de befintliga, mycket närliggande bostadsområdena, och det minskar även möjligheten att skapa en bra bostadsmiljö i den framtida Brunna sjöstad. Det blir tunga lastbilstransporter till företagen, vilka vill dra till sig bilburna kunder från ett stort område. Detta strider helt mot ett allmänt åtagande att minska koldioxidutsläppen.

Sammantaget anser MNF att det är olämpligt att ett handelsområde av detta slag ligger så centralt i tätortsbandets bostadsområden med hänsyn både till att bostadsnära naturområden försvinner och till att trafiken kommer att öka. Planarkitekten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan. MNF har motsatt uppfattning.