Våren 2018

PROGRAM FÖR MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING våren 2018

Det kompletta programmet kommer gå att ladda ner som PDF här.

Styrelsen önskar sina medlemmar en god fortsättning på 2018!

Det gångna året 2017 har som alla säkert minns präglats av händelser som varit omtumlande inte minst världspolitiskt men även miljömässigt. Särskilt alarmerande är polarisarnas – främst i Arktis – oväntat snabba avsmältning liksom den minskande arealen av permafrost på den sibiriska tundran. I tundrans ”djupfrysta” marklager utgör det ännu bundna metanet en tickande bomb. Frisläppt metan är en aggressiv påskyndare av växthuseffekten.

En önskelista inför 2018 är i korthet att:

  • Den globala terrorismen med alla till buds stående medel ska bekämpas
  • Fredssträvandena i världen fortskrider utan fördröjande veton från stormakterna
  • Arbetet för att förhindra en ökning av växthuseffekten intensifieras såväl globalt, nationellt som lokalt
  • MNF får många nya och gärna aktiva medlemmar

Värt att notera:
Beskärning av de yngre träden i Ekebyhovs äppelgenbank
Söndagen den 4 mars kl.10.00
Från och med kl.10.00 kan det löna sig att vara på plats och studera de flinka pomologernas arbete med bångstyriga trädkronor. Äppelknyckarbyxor rekommenderas ej.

Mälarö miljödag
Lördagen den 24 mars kl. 10.00 – 16.00 i Stenhamra
Denna dag samarbetar ett antal av kommunens ideella organisationer, däribland Mälaröarnas Naturskyddsförening, över temat Miljö i vår kommun. Alla hjärtligt välkomna!

Bo Nylén, ordförande

Mars

ÅRSSTÄMMA NUMMER 44
Tisdagen den 13 mars kl. 19.00 i Ekebyhovs slott.

Under det nya året 2018 vill vi uppleva en årsstämma som utmynnar i omsättning och förnyelse! Ett flertal av våra ledamöter har varit aktiva sedan urminnes tider och vår förening skulle säkerligen gå mot en ny vår om yngre entusiaster successivt tog över. Vår valberednings sammankallande kraft, Eva Elmberger 070-740 60 84 är ytterst mottaglig för friska förslag. Efter genomlidet styrelseval har Gunnel Pettersson lovat att berätta över temat Rätt med mindre kött, ett fyndigt namn på en bok med samma titel som hon har skrivit. Missa inte det liksom våra nygräddade och garanterat köttfria ekosemlor, som bjuds till dito kaffe och te av våra generösa värdinnor Birgitta Dahl och Ingegerd Moberg, som önskar er välkomna till en förnybar afton.

 

April

HISTORISKA BRUNNAR OCH KÄLLOR I GAMLA STAN
Lördagen den 7 april. Miljösamåkning kl. 10.00 från Brommaplans tunnelbanestation.

För att inte framstå som alltför provinsiella, har vi utökat vårt revir till huvudstadens hjärta, Gamla Stan. Här döljer sig bland gränder och trånga brinkar för de flesta av oss okända, urgamla oaser, som nu ska få framträda i förklarat ljus. Ciceron blir geologen Anders Eriksson, som ingår i den exklusiva sammanslutningen Källakademin, ett samfund där stort kunnande har koncentrerats genom enträgen och djuplodande källforskning. Vi vandrar på nedgångna gatstenar med våra snedslitna skosulor och känner suset av historiens vingslag, när Anders förmedlar sina stora kunskaper om spännande vattenhål. Att medföra en välsorterad, urban matsäck förhöjer evenemangets njutning.

FAGNING AV MUNSÖS VACKRASTE HAGE
Lördagen den 14 april. Samling kl. 10.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Energismart samtransport med trängseltrivsel kl. 09.30 från kommunhuset Tappström alt Träkvista COOP.

De senaste årens blomsterprakt i Väsby Hages slåtteräng måste betraktas som ett resultat av våra årliga, vårliga ansträngningar i vårbrytningen. Vi får hoppas att tidigare års ”snöskottningar” i ängen bör vara ett minne blott. I stället hoppas vi att nyanlända sånglärkors, bofinkars och taltrastars jublande stämmor ska ge oss lust och inspiration till arbetet med att lägga grunden till en lyckad sommarslåtter. När vi och våra räfsor får ta igen oss en stund, kan vi unna oss en efterlängtad matsäck, gärna med inslag av vårprimörer, till vilka även våra fagra hejare till fagare, Barbro Alm, Kenneth Bengtsson och Karin Johansson, bör räknas. De senare vet även att berätta att ”faga” lär vara ett gammalt gotländskt ord för ”feja”.

 

Maj

INSEKTSVANDRING PÅ MÄLARÖARNA
Lördagen den 5 maj. Samling kl. 10.00 vid kommunhuset Tappström för samåkning med anständig närkontakt.

Om väder och vind är på vår sida så här i början av sköna maj, kan vår insektsfauna bjuda på ett varierat skådespel i skog och mark. Granna fjärilar, hungriga humlor, solitära bin samt yrvakna myror bör kunna studeras och förhoppningsvis även examineras under ledning av den framstående entomologen, d v s insektskännaren, Håkan Elmqvist. Håkan har intresserat sig för insekter sen ”Hedenhös” och har även hunnit med att skriva en omtyckt och vacker bok om hur vi kan känna igen flertalet av våra dagfjärilar. Klimatförutsättningarna för dagen får avgöra vår destination, men en väl förberedd matsäck i ryggsäcken är ”manna” för magsäcken.

MAJDAG VID HJÄLSTAVIKEN OCH EKOLSUND
Torsdagen den 10 maj. Samling kl. 08.00 vid kommunhuset Tappström. Trängre miljö- och trivselbilsamåkning föreslås.

Denna förnämliga lokal beskrevs redan på 1700-talet av Linné, som framhöll dess rika bestånd av knölsvan, en raritet på den tiden. Sedan dess har mycket hänt och Hjälstaviken får i dag anses vara stockholmstraktens förnämsta fågelsjö. Här samsas rördrommar, tranor och ett flertal gåsarter med rallar, sumphöns, sim- och dykänder samt småvadare. Åtskilliga häckande rovfåglar har sina jaktmarker här, och ett flertal flyttare passerar detta stråk. Ett utmärkt fågeltorn ger besökaren möjlighet att spana in nästan hela viken. Om vädret och tiden så medger besöker vi även de botaniskt rika markerna nära Ekolsund och njuter av blomsterprakten. Hand- och tubkikare förhöjer turens utkomst liksom en matsäck, med inslag av vårprimörer. MNF:s egna ”vårprimörer”, Urpo Könnömäki, Jan Sondell och Bosse Nylén bidrar med bestämningsbistånd.

VÅRVANDRING I TYRESTA NATIONALPARK
Lördagen den 26 maj. Samling kl. 09.00 vid kommunhuset Tappström. Mysig bilsamåkning emotses.

Tyresta nationalpark är en klenod i Stockholmstraktens natur, som vi har förmånen att besöka denna majlördag under sakkunnig ledning av Rune Frisén. Rune, som under lång tid haft en ansvarsfull position på Naturvårdsverket, har varit en av huvudpersonerna för bildandet av Nationalparken och dess tilltalande utformning. Ett tjädertuppshuvud är den effektfulla symbolen för parken, vars storskogar hyser en stark stam av denna praktfulla hönsfågel. Tillsammans med Rune vandrar vi på gamla leder och stigar genom urskogslika skogsmarker som omger den vackra Stensjön och de vidsträckta brandområdena, vars unika ört- och svampflora är särskilt intresseväckande.En väl tilltagen matsäck bör vara en självklarhet! Kamera och kikare kommer säkert väl till pass. Välkomna!

Juni

DE VILDA BLOMMORNAS DAG PÅ KUNGLIG MARK
Söndagen den 17 juni. Samling kl. 09.30 vid Kantons parkering nära Kina slott vid Drottningholm. Miljösamåkning från kommunhuset Tappström kl. 09.00.

Tillsammans med våra egensinnigt självutnämnda ”linnéaner” Sture Nordmark och Bosse Nylén, bekantar vi oss med rara örter och väna blomster i den stilfulla och anrika Drottningholmsparken. Floran är här rik och varierad från tidig vår till sommar och mäktiga bestånd av ädla lövträd som ek, alm, ask, lind och hassel är smakfullt inrymda i den kulturpräglade parkmiljön, där systemet av pittoreska dammar är iögonfallande. Vandringen är lätt och väl anpassad även för mindre konditionsstarka deltagare. På vägen kommer vi med största säkerhet att stöta på en eller annan intressant fågelart att beskåda eller avlyssna. En väl tilltagen matsäck rekommenderas varmt av Sture och Bosse, som själva har en god aptit.

Augusti

SOMMARNÖJE I VÄSBY SLÅTTERHAGE
Söndagen den 19 augusti. Flexibel anslutning från kl. 09.00 vid entrén till reservatet Väsby Hage på norra Munsö nära färjeläget. Vid tveksam väderlek: Ring och kolla med Kenneth Bengtsson 070-776 05 57 eller besök vår hemsida.

Denna sensommarsöndag avser vi att återta våra ursprungliga traditioner i slåtterängen. Våra liar och räfsor har fått välbehövlig vila under några säsonger, medan markägarens får har skött både grovarbete och finputs.
Vi hoppas i år att kunna engagera en ny slåtterbalk, som ska slå och stränga och på så sätt bana väg för vår alltmer ”överåriga” och successivt minskande styrka av liemän och räfsare. Vi har kommit överens med markägaren om att låta ängsblommorna stå kvar till dess att vi gemensamt fastställt tidpunkten för när viktiga växtarter hunnit fröa av sig. Vår förhoppning är att denna söndag kunna resa ett antal volmar samt studera och njuta av åtminstone en del av sommarblomstrens fägring. Kenneth Bengtsson, Magnus Fürst, Ingegerd Moberg och Bosse Nylén medför redskap och rekommenderar en prydlig och sommarlätt matkorg.

 

Viktigt att komma ihåg under våren:

Under våren 2018 planeras en botanisk kurs, där intressanta VÅRVÄXTER OCH VÅRSVAMPAR studeras på Mälaröarna med Bo Nylén som kursledare. Anmäl dig så snart som möjligt till:

Vuxenskolans hemsida: www.sv.se/stockholm, klicka därefter på kommuner och välj Ekerö. Du kan även anmäla dig på telefon 08-120 551 00

Båtresor med tonvikt på fåglar och växter är planerade under våren med den trivsamma och sjösäkra passagerarbåten M/S Josephine, som har kapacitet att nå ut till så svårtillgängliga platser i ytterskärgården som Svenska Högarna eller Huvudskär liksom till avlägsna öar i Mälaren. Kunniga guider finns alltid med på ”kryssningarna”. Det går utmärkt att ringa och boka på telefon nr 08-661 88 80 alt hemsida www.josephine-charter.com.

Alpin naturvecka i Härjedalen på Walles Fjällhotell
Vecka 31 (28 juli – 4 augusti)
Vandringar i Härjedalens fjäll och skogar, där vi möter intressanta fjällväxter, fåglar, svampar, däggdjur, urskogar och granna scenerier. Anmälan direkt till Walles Fjällhotell 0684-201 00. Närmare upplysningar om detta äventyr till rimliga priser erhålls av ledaren Bo Nylén på tel: 070- 220 65 74.

Glöm inte att varje ny medlem i MNF är en delseger för miljön och ett välkommet bidrag till föreningen.

Ring bara MNF (Bo Nylén) 070-220 65 74 eller Naturskyddsföreningens riksorganisation 08-702 65 00 och anmäl!
Bo Nylén, ordförande