Avverkning Jungfrusundsåsen

Som led i en planerad skogsskötsel avser Ekerö kommun att avverka ett område på 2,2 ha intill elljusspåret. En 70-årig planterad skog av dålig kvalitet med angrepp av röta och insekter. Risk för att rötskadade träd skall falla över motionsspåret.

Utöver detta planeras gallring av angränsande områden samt en begränsad naturvårdsinriktad röjning/huggning inom andra områden. Se bifogade kartor. Klicka på länken för att läsa kommunens information om vad som skall göras. Länk till Ekerö kommun.

MNF har framfört kritiska synpunkter till Skogsstyrelsen den 14 juli. Därefter har MNF (Bo Nylén, Bengt Nilsson) den 6 augusti på plats i de aktuella skogsavsnitten diskuterat de planerade åtgärderna med kommunbiologen Anja Ödman och jägmästare Thies Eggers från kommunens entreprenör Skogssällskapet. Åtgärderna är i linje med kommunens noggrant utarbetade skogsvårdsplan. Vi finner att de är väl genomtänkta med tydliga motiv och anvisningar för ett utförande som ger minsta möjliga slitage på skogsmarken och motionsspåren. Avverkningen  i granbeståndet blir mer begränsad än vad som anges på kartan.

Skogsstyrelsen har vid vite föreskrivit att skador inte får uppkomma varken i skogsmarken eller motionsspåren.

Bild 1. Skogsstyrelsens karta med avverkningsområdet  inringat med  brun linje.

Bild 2. Textinformation på träden vid motionsslingan.

Bild 3. Karta över hela området. Grått=avverkning. Grönt=gallring. Gult=naturvårdsinriktade åtgärder-

Bild 4. Södra delen av området, Jungfrusundsvägen i nederkanten.

Bild 5. Norra delen av området.

Jungfru 1 150617  Jungfru 2 r

Jungfru 3  Jungfru 4

Jungfru 5