Avverkningsanmälan Gredby 1:2

Gredby 1 150217 sid 4 karta aGredby 1 150217 sid 5 karta

Avverkningsområdet omges av blå linje, nyckelbiotopen (kärret) är rött skrafferat.

Anmälan kom till Skogsstyrelsen den 17 februari 2015. Den avser två områden på tillsammans 4,2 ha, som ligger i skogen väster om Gredbylund. Mellan dessa områden ligger en kärrmark som utgör en nyckelbiotop. Kärret fortsätter in i avverkningsområdet, men enligt ansökan skall ingen avverkning ske i våtmarken. MNF har besökt området. Vi bedömer att skogen har många fina naturkvaliteter av hög klass. Pelle Johnsson har skrivit ett läsvärt yttrande med bilder till Skogsstyrelsen. Läs vårt yttrande!

Skogsområdet finns bedömt i MNF:s naturinventering 1987 och i Ekerö kommuns inventering 2002. Det klassas där som ”Högt naturvärde”. Det beskrivs som gammal gran-, tall-, och blandskog med flera sumpiga partier och fuktstråk. Området är mycket rikt på vilt, bär och svamp. Kärrmarkerna utgörs av alkärr med al på socklar, vilket visar att de har lång kontinuitet och att det är gamla, värdefulla träd. Vitmossan Sphagnum squarrosum

Slutsatsen vid inventeringen är att skogsbruk bör ske med försiktighet. Kärrimpedimentet skall undantas och en skyddszon skall lämnas runt om. I övriga områden bör hyggena hållas så små som möjligt.