Bastardsvärmare

 

 

Sexfläckig bas­tardsvärmare (Zygaena filipendulae) är en metalliskt blåsvart bastardsvärmare med sex röda fläckar på framvingen. Den fö­rekommer på öppna blomrika ängs- och hagmarker i främst södra och mellersta Sverige. Den kallades tidigare Allmän bastardsvärmare.

Ar­ten flyger från början till slutet av juli. Larven lever främst på käringtand Lotus cornicularius, men även undantagsvis på andra ärtväxter.

Sexfläckig bastardsvärmare 2 KB 140709

Sexfläckigbastaedsv.1
Foto Kenneth Bengtsson

Arten har drabbats hårt av övergödning och ogräsbe­kämpning på odlingsmark. Arten är känslig för intensivt bete och tidig slåtter slår sannolikt ut vuxna larver. Den är speciellt utsatt vid slåtter kring midsommar då man även ensilerar med plast.Livskraftiga populationer av sexfläckig bastardsvärmare är beroende av relativt vid­sträckta ängsmarksarealer och kantzoner mot åkermark och skog där värdväxten förekommer rikligt. Arten är rödlistad i kategorin Nära hotad. (Fakta: ArtDatabanken. SLU).

ArtDatabanken har tagit fram en app för artbestämning av bastardsvärmarna. Läs mer på denna länk http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/aktuellt1/nyheter1/2014/6/nu-svarmar-bastarderna-in-i-mobilen/