Förbifart Stockholm

`Förbifart` KB 120331 Foto Kenneth Bengtsson

FÖRBIFART STOCKHOLM är ett gigantiskt projekt med många miljöproblem och risk för att Drottningholms slott förlorar sin plats bland Unescos världsarv. Trafikverkets arbetsplan innebär stora miljöproblem.

Naturvårdsverket dömer ut förbifart

Naturvårdsverket underkänner Trafikverkets beskrivning av miljökonsekvenserna vid byggandet av Förbifart Stockholm. Kritiken gäller bland annat att allmänheten inte fått ge sina synpunkter på hur byggprocessen påverkar miljön.

Nu finns fyra separata ansökningar hos Mark- och miljödomstolen, varav tre gäller tillfälliga hamnar och en fjärde sänkning av grundvattennivån när tunneln anläggs.
Trafikverket bör komplettera sin ansökan med en samlad beskrivning av konsekvenserna av de verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken inför anläggandet av Förbifart Stockholm. Där bör också framgå möjliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

Naturreservat berörs
Grundvattennivån kommer att sänkas vid tunnelbygget. Sänkningen berör områden med höga naturvärden, bland annat naturreservat och Natura 2000-områden.

Bergmassorna från tunnelbygget ska krossas och tvättas i anslutning till tunnelmynningarna och hamnarna. Naturvårdsverket anser att frågan om hantering av överskottsmassor bör tas upp i miljöbalksprövningen i domstolen.

Naturvårdsverket anser också att det är oklart om allmänheten och andra som berörs av anläggningsarbetet för Förbifart Stockholm beretts tillfälle att lämna sina synpunkter på ansökan på det sätt som miljöbalken kräver. Denna möjlighet är en viktig del av ansökningsarbete

Trafikverket bör därför göra en samlad miljökonsekvensbeskrivning av insatserna för att anlägga Förbifart Stockholm.  Det säger Naturvårdsverket till mark- och miljödomstolen.

Läs mer i tidningsartikeln! (SvD 2012-02-11) 

Nov 2012. EDEBY EKHAGE – MNF har åter lämnat synpunkter till Miljödomstolen och påpekat de stora riskerna för Natura 2000-området om trafikplatsen förläggs till Tillflykten. Området blir nu ett eget mål i domstolen.

Ekhagen och den betade strandängen är en mycket värdefull biotop, en miljötyp som riskerar att försvinna inom Ekerö kommun. Det behövs betydligt mer mulbete för att hävda ängen. Nu riskerar området att banaliseras på grund av för litet bete.

Kopior har gått till flera myndigheter med ansvar för miljön.

 

Förbifart Stockholms negativa påverkan på vår miljö är en stående punkt på styrelsens möten. Aktuellt är:
…..Sandtaget vid Löten på norra Munsö drivs av företaget Jehander. Firman har nu ansökt om förlängt täkttillstånd och även tillstånd att lagra och bearbeta krossat berg från Förbifartens tunnlar. MNF har lämnat kritiska synpunkter på detta projekt.
……Ekebyhovsbacken på Jungfrusundsåsen: ägarna önskar höja toppen med 35 m och vill då använda bergmassor från bygget av Förbifart Stockholm. MNF har lämnat kritiska synpunkter på förslaget.