Gammelskogen får fel ålder!

I ett debattinlägg i SvD (151028) framhåller en stor grupp experter inom den ideella verksamheten ”Forskningsresan i naturvårdens utmarker” med Anders Delin (känd botaniker och pensionerad kirurg) i spetsen att Skogsstyrelsens register över skogsarealer anger alldeles för låg ålder, ned till 40 år, på skogsbeståndet trots att det finns en stor andel grova gamla träd, kanske flera hundra år gamla. Detta leder till en underskattning av värdefull gammelskog, som borde bevaras. Detta kräver att Skogsstyrelsen får längre tid än 6 veckor att  granska avverkningsanmälningar, att det måste bli fler naturvårdskompetenta personer inom myndigheten och att det avsätts större belopp till ersättning till markägare som inte får avverka gammal skog.
Läs mer!

Enligt artikeln kan svenska träd bli mycket gamla:
Så gamla blir träden    Tall kan bli minst 770 år i Sverige, gran 590, sälg 350, björk 290 och asp 260 år. Skog för virkes­produktion får avverkas vid 45–100 års ålder.”Vinterskog KB 130123
Foto Kenneth Bengtsson