Jungfrusundsåsen, avverkning i september 2015

150920 KB Hygge J-sundsåsen
150917 KB Timmerupplag J-sundsåsen

Foto Kenneth Bengtsson

Ekerö kommun genomför under hösten och vintern avverkning och gallring i den del av Jungfrusundsåsen, som ägs av kommunen. Arbetet utförs av Skogssällskapet och följer den skogsvårdsplan som kommunen tidigare har antagit och som MNF då lämnade synpunkter på. Under september avverkades ett område på ca 2 ha i anslutning till det elupplysta motionsspåret. Det gällde ett parti med 70 år gammal planterad granskog. Avsikten är att de delvis rötangripna träden skall ersättas av ett lövskogsområde.

Just nu kan det tyckas vara fult och risigt, men avverkningen genomfördes utan att stora markskador uppstod. Däremot blev det stora körspår i motionsstigen när virket fraktades ned till ett tillfälligt upplag nära Jungfrusundsvägen. Vi hoppas att stigen snart skall återställas. Senare kommer lövträd, fr a björk, att planteras i det avverkade området. Den första tiden kommer området skyddas från betning av älg och rådjur.