Lovö naturreservat

Barkarby gård
Länsstyrelsen beslutade den 17 mars 2014 att bilda Lovö  naturreservat. Stockholm Vatten har dock överklagat beslutet, varför det nu ligger hos Miljödepartementet för nytt beslut.

Lovön, Kärsön och flera andra öar i närheten skall bli ett natur- och kulturreservat enligt förslag från länsstyrelsen. Reservatet avser att bevara natur och kultur på Lovö och omgivande öar. Det innebär att det i stora delar av reservatsområdet skall bedrivas ett levande jordbruk och även ett aktivt skogsbruk. Andra arealer är dock skyddade.

På länsstyrelsen pågår ett arbete med att skapa ett naturreservat som skall omfatta Lovön, Kärsön, Fågelön, Björnholmen, Skräddarholmen, Krankholmen, Granholmen, Tallholmen och ytterligare några småöar. Bakgrunden är områdets höga samlade natur-, kultur- och rekreationsvärden. Förslaget ingår i Länsstyrelsens program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen, vilket finns beskrivet i Länsstyrelsens rapport 2003:20.

LOVÖ NATURRESERVAT
Nu finns ett färdigt förslag från länsstyrelsen, vilket har gått ut på remiss den 3 juni 2013. Ett beslut om reservatet skall tas i slutet av år 2013. Förslaget på 115 sidor går att läsa på länsstyrelsens hemsida: Klicka här. Där finns dels det formella förslaget till beslut, dels ett detaljerat förslag till skötselplan med ett flertal kartor. Som underlag för beslutet finns en inventering av värdefulla ängs- och betesmarker på Lovön (2011) samt en kulturhistorisk utredning. Klicka på länken till den fullständiga rapporten Potentiellt värdefulla ängs- och betesmarker samt till en sammanfattning som powerpointfil.  Klicka för länk till sammanfattningen av den kulturhistoriska utredningen.

Mer information kan man få på länsstyrelsens hemsida
http://www2.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/lovoreservat/Pages/default.aspx
Länsstyrelsen ger också ut ett nyhetsbrev om arbetet med reservatet. Det kan läsas på nätet, och man kan också anmäla sig som prenumerant.
Läs senaste nyhetsbrevet.

Augustprisvinnare inspirerades av naturen på Lovön.

Ett exempel på betydelsen av tätortsnära natur är Tomas Bannerheds berättelse om hur han vandrade i Lovöns natur och fick inspiration till sin roman ”Korparna”.

Författaren Tomas Bannerhed, vinnare av Augustpriset 2011 och Borås tidnings debutantpris 2012 för sin bok Korparna, berättade i TV-programmet Babel att han fått inspiration till formuleringar i boken under vandringar i skogarna på Lovö. Han intervjuades i skogen och uppe på MNF:s fågeltorn vid Skytteholm. Huvudpersonen Klas i boken växer upp på ett småbruk i Småland och är en ivrig ornitolog.

Ytterligare ett skäl att bevara natur och kultur på Lovö!