MNF om Täktverksamhet i Löten 2015

Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen

Box 1104

131 26 Nacka

 

Ärende: Synpunkter från Mälaröarnas Naturskyddsförening (MNF) med anledning av Sand & Grus AB Jehanders ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet med masshantering på fastigheten Löten 1:5, Munsö-Bona 1:2 m.fl. i Ekerö kommun. Målnummer M 4816-14

1.    Sammanfattning

Då det tyvärr blir så att man beslutat mot bättre vetande att byggandet av förbifart Stockholm skall bli av bör i alla fall stenmassorna tas om hand om och användas i Stockholms istället för att jungfrulig täkt tas i anspråk.

Sand, grus och krossmaterial kommer att behövas under överskådlig framtid och det vore synd att förstöra ännu en grusås som inte redan är exploaterad. Därför motsätter sig MNF inte Jehanders ansökan att bedriva fortsatt verksamhet. En förutsättning är emellertid att exploatören, när tiden för ansökt täktverksamhet går ut, efterlämnar nya och rika biotoper och habitat som ersättning.

MNF förutsätter att domstolen fastställer villkor för att trygga att buller, damm och ljusstörningar från verksamheten inte blir större än idag för de kringboende.

MNF förutsätter även att Jehander efterlämnar området utan ersättning som naturreservat när detta täkttillstånd går ut.

2.    Krav på bevarande av landskapsbild

MNF anser det viktigt att täktverksamheten inte varaktigt förändrar lanskapsprofilen så att högsta höjdkurvan sedd från väster minskar. Vidare förutsätter vi att minst 50 meter av skog/växlighet bevaras runt om hela täktområdet.

När täkten är klar skall marknivån inte vara lägre än 2 meter över Mälarens normalvattenstånd. Undantag gäller dock för ett antal mindre grundvattensjöar som inte skall ha förbindelse med Mälaren när hamnverksamheten har upphört. De efterlämnade sjöarna skall inte vara större än nuvarande Jompen.

Täkten skall återställas så att ett rikligt, småkuperad landskap skapas, som på ett naturligt sätt ansluter till den västra sidans opåverkade landskap.


 

3.    Krav på efterlämnade biotoper och habitat

3.1          Rovfågelklippa

I det sydligaste området med bergtäkt skall klippväggen möjliggöra trygga boplatser för rovfåglar.

3.2          Hålbyggande fåglar

För att trygga områdets idag rikliga tillgång av hackspettar som i sin tur ger boplatser åt alla hålbyggande fåglar och fladdermöss i området skall minst 75 meter av den västliga lövskogen med grova björkar sparas utmed den befintliga vägen.

3.3          Naturområdet invid jaktstugan

Områdets verkliga pärla bedömer vi vara den unika svamp och växtlokal, som ligger omedelbart nedanför jaktstugan. Området, betecknat NV, måste få ett extra stort skydd. Nämnda område är sedan länge starkt påverkat av täktverksamhet men aldrig återställt. Här har naturen återhämtat sig föredömligt i det starkt kuperade, kalkpåverkade området, där en rik sällsynt växtflora skapats. Exempel på sällsyntheter är bland annat stora bestånd av ryl, violett taggsvamp, skrovlig taggsvamp, talltaggsvamp och tallgråticka.

3.4          Backsvalor

En tillräcklig stor och hög grusbrant bör efterlämnas i täkten för att under lång tid säkra boplats åt backsvalorna. Boplatser för backsvalor inom området bör finnas under hela täktperioden.

3.5          Miljöer för sandbin mm

I området förekommer idag en mängd olika sandbin och sandbundna insekter, såväl sällsynta och allmännare. Under täktperioden bör lokalerna för dessa i så stor utsträckning som möjligt bestå, liksom fortsättningsvis efter avslutad täkt.

 

För Mälaröarnas naturskyddsförening

Stenhamra den 23 januari 2015

 

Bo Nylén   Per Johnsson        Urpo Könnömäki     Magnus Fürst