Vårt mål

renlavar vecknavling
Olika renlavar samt vecknavling. Foto Anne-Marie Björn

Vår krets verkar för att bevara natur och miljö på Mälaröarna och för att skapa kunskap och opinion i natur- och miljöfrågor.

Vi ordnar utflykter, naturvårdsaktiviteter som fagning, röjning och slåtter samt föredrag. Kretsen får remisser från kommunen och information om planerade avverkningar av skog. I flera fall har vi kunnat påverka så att avverkningar blivit mindre omfattande.  Våra kommunpolitiker får information om våra åsikter i naturvårdsfrågor. Vi bevakar att planerad bebyggelse inte inkräktar på skyddsvärd natur.
Vi deltar i kommunens projekt avseende Svartsjöviken och Jungfrusundsåsen.

Svamputställningen i början av hösten är välkänd och uppskattad.

Sedan många år har vi aktivt verkat för att Förbifart Stockholm (tidigare Västerleden) inte skall byggas, då den skulle få allvarliga negativa konsekvenser för naturen.