Valet 2014: Svar på frågor till Ekerös politiska partier

I slutet av juni 2014 skickade MNF tre frågor till de politiska partierna i Ekerö kommunfullmäktige. Frågorna gällde de gröna kilarna, information om skogsavverkning och strandskyddet i Ekerö kommun.

Vi har nu fått svar från alla partier utom  Sverigedemokraterna. Här redovisas nu de politiska partiernas svar på våra frågor; först frågan och sedan svaren på den frågan. Moderaterna har valt att lämna ett svar utan uppdelning på de enskilda frågorna. Deras svar kommer därför efter de andra svaren.

Fråga 1

De gröna kilarna är en viktig del av den tätortsnära naturmiljön och bildar bl.a. spridningskorridorer för djur. Hur kommer ditt parti att arbeta för att skydda Ekerö-kilen?

Svar från (C)
Centerpartiet driver frågan om områdesskydd för området fr o m Ekebyhovs Slott och park t o m Jungfrusundsåsen och mellan Ekerövallen och Sjöscouterna vid Barrudden. Ett stort sammanhängande område för rekreation, friluftsliv och idrott centralt i tätorten. Arbete pågår att bilda natur- och/eller kulturreservat.

Vid planeringen av ett utökat handelsområde vid Lidl har Centern varit aktiv och bidragit till att mark avsatts till naturområde, så att kilens bredd inte minskas. Den smalaste passagen är fortsatt vid Lidl.

Svar från (FP)
FP värnar de s k gröna kilarna vid all planering. Senast när Ekebyhovsdalens framtid diskuterades i samband med projektering av tomten vid Lidl. Genom att anlägga en handelsplats bakom Lidl skär man av den gröna kil som Ekebyhovsdalen utgör. Det blir sämre för djurlivet men också för friluftslivet. Under nästkommande mandatperiod ska man ta fram en ny översiktsplan. Då gäller det att inventera de gröna kilar som finns kvar samt föreslå erforderligt skydd för dem.

Svar från (KD)
Vi vill självfallet bevara och skydda Ekerökilen. Vi vill inte tillåta några vidare byggnationer efter redan beslutade.

Svar från (MP)
Miljöpartiet vill värna gröna kilar. Vi vill istället förtäta redan bebyggda områden i kollektivtrafiklägen. Vi anser t ex att den gröna kilen där Lidl nu ligger borde ha behållits och vi har under hela processen motsatt oss planerna på att fortsätta bygga ytterligare storhandel bakom Lidl.

Svar från (S)
Socialdemokraterna i Ekerö tycker att den gröna Kilen är viktig för Mälaröborna. Det är viktigt att vi värnar om grönområden. Vi vill till så stor mån som möjligt bevara den gröna Kilen och därför är endast samhällsviktiga ingrepp relevanta såsom t.ex. Ekebyhovs sporthall som inte kan byggas någon annanstans.

Svar från (V)
De gröna kilarna är mycket viktiga för miljön och djurlivet i Stockholm. Vi kommer att på alla sätt vi kan arbeta för att skydda dessa. Vi arbetar även för att stoppa förbifarten och i stället satsa kollektivtrafiken. Allt för ett hälsosammare Stockholm.

Svar från (Ö)
Öpartiet vill ha ett utökat skydd mot exploatering av den gröna kilen och även andra skyddsvärda och tätortsnära grönområden. Vi vill även ha ett starkt och utökat biotopskydd i Ekerö kommun.

Fråga 2

Skogsområden avverkas årligen i vår kommun utan att kommunledningen får kännedom om detta. Anmälan om avverkning skickas av markägaren endast till Skogsstyrelsen, som inte har någon skyldighet att meddela kommunen. Kommer ditt parti att ”kräva” att skogsavverkningsanmälningar också skickas till kommunen?

Svar från (C)
Nej, vi kommer inte att kräva anmälan om skogsavverkning till kommunen. Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer i skogsmark bevakas av länsstyrelsen som har ansvar för frågan. I vissa fall har kommunen kontaktats genom länsstyrelsen för samråd. Skogen är en förnyelsebar resurs och en viktig del i landsbygdens näringsfång. Skogsstyrelsen förfogar också över kartor och register om skyddsvärda miljöer.

Svar från (FP)
Det är svårt för politiker att agera om man inte får någon kännedom. Avverkning av skogsområden har aldrig diskuterats på kommunledningsnivå. Om det är så som Naturskyddsföreningen beskriver så bör större skogsavverkningar anmälas till kommunen innan beslut om avverkning äger rum.

Svar från (KD)
Nej, men vi förutsätter att Skogsstyrelsen som har ett övergripande ansvar följer gällande lagar och regler.

Svar från (MP)
Det har hänt att gammelskog huggits ner utan att någon haft chans att reagera. Vi tycker att det vore rimligt att en kommunal instans inkluderades i beslutsprocessen kring känslig skogsmark.

Svar från (S)
Socialdemokraterna i Ekerö vill att markägarna ska anmäla skogsavverkning till kommunen. Det kan vara bra att få kännedom om detta då det kan vara en viktig förändring för kommunens invånare. Det är även viktigt att det finns en dialog mellan markägare och kommunen för att diskutera hur viktig marken är för vissa djur och växter.

Svar från (V)
Absolut ja. Det är högst rimligt att kommunen informeras.

Svar från (Ö)
Ja, vi tycker att markägare skall vara skyldiga att informera kommunen om förstående avverkningar, speciellt av äldre och särskilt skyddsvärda träd. Öpartiet kommer att verka för en lagändring av anmälningsplikten.

Fråga 3

Det generella strandskyddet har justerats och diskuterats de senaste åren. Länsstyrelsen genomför för närvarande en översyn av det utvidgade strandskyddet i Stockholms län. Inom Ekerö kommun gäller ett utvidgat strandskydd för större delen av Mälarstränderna. Dispenser samt privata bryggbyggen, muddringar etc., som görs utan vare sig tillstånd eller dispens, utgör ändå ett hot mot känsliga strandmiljöer. Kommer ditt parti att medverka till att strandskyddet respekteras och att regelbunden tillsyn sker, så att smygprivatiseringar upphör?

Svar från (C)
Ekerö kommun består endast av öar och Centern anser att 100 meters strandskydd är fullt tillräckligt. Vi skulle föredra ett skärpt skydd för särskilt värdefulla strandmiljöer framför ett generellt skydd för alla stränder. Boende i en ö-kommun bör ha möjlighet till bad och båtplats och då är gemensamma bryggor att föredra framför många enskilda. Centern förordar också generösare dispenser inom områden för landsbygdsutveckling (LIS). Kunskapen hos allmänheten om strandskyddet behöver ökas genom informationsinsatser. Många tror att man får disponera sin egen mark fritt genom t ex markuppfyllnad, friggebodar eller bryggor. Vad gäller dispenser som kommunen lämnar, så utövar Länsstyrelsen tillsynen över dessa.

Svar från (FP)
FP är mån om att strandskyddet respekteras. Vi har många stränder inom vår kommun och det kan vara svårt att hålla reda på all smygprivatisering. Men när sådant upptäcks bör det beivras. FP vill arbeta för att fler stränder blir tillgängliga för friluftslivet. När Ekerö C nu byggs ut längs vattnet vill vi se en sammanhängande ”strandled” mellan centrum och Jungfrusund.

Svar från (KD)
Det skall absolut inte ske några smygprivatiseringar och regelbunden tillsyn skall ske. Kristdemokraterna har varit med och förändrat strandsskyddslagen. Vi anser att strandskyddet bör vara flexibelt och att ett starkt skydd mot exploatering ska tillämpas i delar av landet, medan det i andra, mer glest befolkade delar bör tillåtas mer av strandnära boende. Ett flexibelt strandskydd bidrar till landsbygdsutveckling. Det kan dock finnas behov av en översyn redan nu av den förändrade lagstiftningen.

Svar från (MP)
Smygprivatiseringar sker hela tiden. Det är en lucka i PBL runt tolkningen av redan ianspråktagen mark. Hugger man träden, gör gräsmatta och bygger staket kan nämnden göra tolkningen ianspråktagen mark vid besiktning och därigenom släppa igenom “privatiserande” byggen. Vi har också sett muddring ske och där verkar det inte finnas en instans som har nåt att säga till om. Vi är generellt stränga runt denna tolkning i MP. Utökat strandskydd är dock inte så vanligt. Vi har sett många platser gå från utökat till vanligt strandskydd.

Svar från (S)
Den Socialdemokratiska gruppen i Byggnadsnämnden är restriktiva till byggnation i strandnära lägen där de allemansrättsliga värdena äventyras, även den biologiska mångfalden ska värnas som lagen föreskriver. Vi har under många år reserverat oss vid antagande av delegationsordningen från nämnden till tjänstemännen gällande strandskyddet. Anledningen till detta är att vi tycker att dessa frågor är för viktiga för att hanteras av tjänstemännen och att politiken behöver ta ställning i dessa frågor. Så svaret på frågan är Ja, Socialdemokraterna i Ekerö kommer att driva frågan om att strandskyddet ska respekteras och att dispenser ska bifallas med försiktighet.

Svar från (V)
Strandskyddet är oerhört viktigt framför runt tättbefolkade områden. Vänsterpartiet Ekerö är för en mycket sträng hållning i denna fråga. Undantag från strandskyddet bör ske mycket sparsamt.

Svar från (Ö)
Öpartiet ställer sig bakom Länsstyrelsens förslag om utökat strandskydd till 300 meter. Öpartiet vill även ha ett utökat skydd av strandängar och andra sjönära biotopområden. Vi vill också ha en mer frekvent tillsyn för att motverka privatiseringar av strandområden.

Svar från (M), fråga 1, 2 och 3
Ekerö har varit bebott sedan tusentals år tillbaka. Brukningen av jord och skog har givit öarna dess lantliga karaktär. Det är tack vare ett aktivt jord- och skogsbruk som vi idag kan njuta av skogar, ängar och åkrar. Det finns idag regler för hur mark får utnyttjas både i svensk lag, men även inom EU-förordningar. Avverkningsanmälningar handhas av skogsstyrelsen, EU-stöd till jordbruk av Statens jordbruksverk samt länsstyrelsen i Stockholm.

Skötseln av skog är en förutsättning för en vacker och tillgänglig skog. En avverkning och föryngring av ett skogsområde är en förutsättning för att våra barn och barnbarn ska ha förmånen att vandra i vackra skogar. Det är precis på samma sätt som skörden av spannmål, men omloppstiden är 75 år istället för åtta till tio månader.

Vi har idag skog och natur inpå knuten och det är något vi vill behålla när vi skapar planer för Ekerö kommuns framtid. Detta regleras dels i översiktsplanen, dels i de föreskrifter som kommunen sätter upp för olika områden.

På samma sätt som vi inte har någon brist på natur i vår kommun har vi inte heller någon brist på stränder eftersom vår kommun består av cirka 140 öar. All mark och alla stränder ägs privat eller av kommunen. Kommunen har just svarat på de remisser som avser strandskyddet och ser att vi redan idag har ett regelverk som täcker dessa frågor.