Verksamhetsberättelse för år 2014

MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING

Allmänt:
Aktiviteten inom föreningen har dominerats av en omfattande programverksamhet som under året präglats av vårt 40-årsjubileum. För övrigt har vi som vanligt haft engagemang i sedvanliga miljövårdsärenden: Skogsfrågor, remissvar och Förbifart Stockholm. Föreningens arbete i sistnämnda ärende har fortsatt men strategin har i viss mån förändrats och anpassats till det rådande läget efter Regeringens olyckliga beslut om Förbifartens tillåtlighet. Inte minst överklaganden av fattade myndighetsbeslut rörande Förbifarten har blivit vardagsmat på vår agenda.

Ett hinder i vår verksamhet gällande skogsfrågorna har varit svårigheter med att få tillgång till de avverkningsanmälningar som kommit in till Skogsstyrelsen. Flera gånger har avverkningarna redan skett innan vi fått oss avverkningsanmälningarna tillsända. Föreningen har lagt ned ett omfattande arbete för att få tillgång till dessa handlingar i god tid, även om resultatet har varit förhållandevis magert. Denna angelägna aktivitet kommer vi dock att fortsätta med. Vi har även besvarat ett stort antal tal utskick från kommunen där vi lämnat våra synpunkter på eventuella natur- och miljöproblem.

Programverksamhet:
19/2 Den gåtfulla ålen. Drygt 30 personer inhämtade kunskap från Arne Fjälling och Håkan Wickström om detta i många avseenden okända djur.

7/3 MNF jubileumsårsstämma avlöpte med sedvanliga förhandlingar. Insektskännaren Urban Wahlstedt gladde därefter de församlade med ett föredrag om getingar beledsagat av egenhändigt byggda modeller. Därefter avnjöts kaffe och hembakade semlor i gammal god MNF-tradition.

5/4  Vårskådning vid Lovö kyrka. 15 personer skådade bl a snösparv, sädesärla samt ormvråk under bobygge.

13/4 Jubileumsfagning av Hagen. 13 idoga personer såg till att Väsby hage fick sin genomgång.

1/5   Superreservatet Roxen. 20 personer beskådade åtskilliga arter, bl a spelande rödspov, alla      simänder utom stjärtand, svartsnäppa, brushane, dvärgmås, storspov, tuvsnäppa, svarthalsad dopping, svarthakedopping samt havsörn.

18/5   Jubileumsresa med båten Tranan. 60 personer hade tur med vädret under båtturen till strandängarna vid Hovgården, Adelsö där en lukullisk måltid intogs. Resan kryddades med olika tips om sevärdheter. Allsång förekom även.

14/6 Sköna blomster vid Sandemar. 10 personer skådade kärrsångare, rosenfink, näktergal m fl fågelarter samt många arter orkidéer.

15/6  De vilda blommornas dag. Sture Nordmark visade vägen för 8 personer till den rika växtligheten på Eldgarnsö.

10/8    Jubileumsgille i slåtterhagen. Slåttern i Väsby hage sköts fram till kl. 14 för att höet skulle torka upp något efter regn. Därefter skapade 14 personer 28 volmar fram till kl. 18.

4/9  Hemlig avlyssning av våra fladdermöss. Mycket lyckad kväll i Svartsjö slottspark. Tre arter kunde identifieras, bl a kunde man med blotta ögat se fladdermöss jaga efter insekter. 16 personer deltog.

13-14/9 Jubileumssvamputställning på valdagen. 337 arter ställdes ut.

1/10 Fästingar och rådjur. 19 personer lyssnade till intressant föredrag.

4/10 Äventyr i havsbandet lockade 7 personer trots dåligt väder.

11/10 Jubileumsvård av blåsippsbacken. 7 personer fick mycket gjort på kort tid.

22/10 Föredrag om svenska orkidéer. Sven Hansson höll ett mycket uppskattat föredrag för 25 personer.

9/11 Jubileumskafé på Slottet. 12 medhjälpare bidrog med bakverk och arbete hela dagen. 138 besökare räknades in.

Bilder från ett jubelår! 18 personer närvarade och kunde avnjuta Kenneths och Pelles bilder.
Därefter serverades kaffe.

Övrig verksamhet:

  • Naturum är under viss avveckling men trots allt återstår en liten lokal i slottet
  • Samarbete försiggår med våra lokaltidningar.
  • Naturguidning på Björkö i juni för lärare.
  • Valet 2014:  Föreningen har satt samman tre frågor att ställa till företrädare för alla partier i kommunen inför valet i höst. Frågorna gäller:
  1. den s k Ekerö-kilens bevarande
  2. krav på att skogsavverkningsanmälningar från Skogsstyrelsen skickas till kommunen
  3. hur man respekterar strandskyddet
  • Måndagsvandringar har skett vid 25 tillfällen.
  • Hemsidan: Ett stort arbete har här utförts av vår kassör Bengt Y Nilsson.
  • Samarbetet med Vuxenskolan har varit lyckat och inneburit ökad kontakt med allmänheten.

Ordinarie styrelsemöten: 22/1, 26/2, 7/3, 19/3, 29/4, 4/6, 9/7, 7/8, 20/8, 12/9, 12/11, 10/12

Styrelsemöten med förberedelser för programdistribution: 31/1, 20/8

Naturvårdsarbete

a. skriftliga synpunkter från MNF på:
Januari:
–  Förbifarten. MNF har överklagat till Mark- och miljödomstolen Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagande av detaljplan för Förbifart Stockholm.
–  Synpunkter på detaljplan för Jungfrusunds sjöstad

Mars:
–  Detaljplan för Brunna handelsområde
–  Synpunkter på avverkningsanmälan avseende fastighet i Kungsberga
–  Synpunkter till Mark- och Miljödomstolen angående hamnar m m för Förbifartens räkning

April:
–  Överklagande till Mark- och Miljödomstolen angående hamnar m m för Förbifartens räkning
–  Avverkningsanmälan vid Mariedal nära Snorran

 

Juni:
–  Detaljplan för Kaggeholm

Augusti:
–  Avverkningsanmälan på Björkö

November:
–  Yttrande över detaljplan för område i Träkvista
–  Avverkning i Hogsta för Förbifarten
–  Avverkning i Bredlöt
–  Avverkning i Sånga-Säby

December:
–  Förslag till detaljplan för Sjöhäll
–  Planen över Skomakartorp

 

 

b. manuella insatser:

 

 

Januari:
–  Avverkningar gjorda på Kärsgatan och Lunda har kontrollerats. Ingen anmärkning.

 

Februari
–  Sammanträde med Peter Carpelan och Johan Hagland angående upprättande av flyttfågelområde vid Menhammar
Mars:
–  Sammanträde med Marcus Nilsson på Menhammar angående förslag till upprättande av flyttfågelområde.
–  Sammanträde med Magnus Ljung på kommunen angående bidrag till föreningen.

 

Medlemsantal 31 december 2014: 1201

 

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

Ordförande: Bo Nylén

Vice ordförande: Barbro Alm

Sekreterare, postmottagare: Birgitta Dahl

Kassör: Bengt Y Nilsson

Ledamöter: Kenneth Bengtsson, Anne-Marie Björn, Magnus Fürst, Per Johnsson, Urpo Könnömäki, Ingegerd Moberg, Marianne Wiman

Suppleanter: Ulrika Alm Bergvall, Thomas Lyrholm, Linda Svensson

 

Revisorer: Torbjörn Alm, Lars Skoglund

Revisorssuppleant: Kerstin Hedström

Valberedning: Eva Elmberger (sammankallande), Palle Fredriksson

 

STYRELSEN FÖR MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING