Rädda grodorna

Naturskyddsföreningen (riks) påminner oss om att våra groddjur i Sverige lever farligt. Du kan rapportera på deras formulär här nedanför eller rapportera direkt till MNF på vår e-post snf.malaroarna@gmail.com.

Groddjurens vandringsstråk korsas ofta av vägar. Nu behöver vi din hjälp att få reda på var grodorna lever extra farligt. Genom att rapportera in till oss var du ser grodor vandra över vägar, kan vi tipsa våra lokala föreningar och peppa myndigheterna att bygga smarta grodtunnlar och andra räddningsinsatser.

Rädda en groda idag!

Har du sett en groda, padda eller vattensalamander leva farligt på bilvägen?

> Rapportera här och gör dagens goda gärning för groddjuren

Fler saker du kan göra för grodorna

  • Hjälp groddjuren över vägen! Lyft dem försiktigt och låt dem lifta i en hink ner sjön eller dammen.
  • Sätt upp en egen varningsskylt Printa ut vår grodvarningsskylt, plocka fram snickarglädjen och sätt upp på en vägsträcka där du vet att grodor ofta passerar.
  • Anlägg en damm på tomten Har du tur får du nya grannar och gemytliga nattljud i trädgården.> Hitta hur du bygger en groddamm
  • Peppa myndigheterna Ta kontakt med miljökontoret eller kommunens ekolog och be dem sätta upp varningsskyltar eller ordna en grodtunnel. Eller ta kontakt med Trafikverket (läns- och riksvägar) och berätta om vandringsplatser där många grodor passerar och där det behövs en riktig grodtunnel under vägen.

Därför vill vi hjälpa grodorna

  • Trots fridlysning blir groddjuren färre I Sverige är alla groddjursarter fridlysta och de flesta står listade i EU:s Art- och Habitatsdirektiv som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras. Trots det har Sveriges grodor, paddor och vattensalamandrar minskat i antal och försvunnit från platser som de tidigare uppehöll sig på.
  • Störs av trafiken Intensiv trafik och ökad vägtäthet utgör ett stort problem för grodor,  paddor och vattensalamandrar. Förutom att bebyggelse av vägar utgör ett faromoment vid korsning över dessa vägar kan bebyggelsen bidra till förstörda lekvatten eftersom tungmetaller och näringsämnen från vägen påverka vattenkvaliten i lekvattnen negativt.
  • Känsliga för miljöpåverkan Groddjur är känsliga för olika typer av miljöpåverkan. Övergödning, användning av bekämpningsmedel i närheten av lekvatten och utsläpp av läkemedel kan bidra till beteendeförändringar och fortplantningsproblem.
  • Våtmarker har försvunnit Utdikning av sjöar och våtmarker är en annan stor anledning till varför groddjuren har minskat. I södra Sverige har ca 90-95 % av alla våtmarker försvunnit sedan 1800 talet för att ge plats åt odling, dessutom har odlingslandskapen förändrats från småskaligt och mångsidigt till storskaligt och ensidigt och förstört landmiljöer som grodor lever och leker i.
  • Det finns hopp för grodorna! I en del kommuner finns redan idag smarta lösningar som vi gärna vill se mer av. Ett exempel är grodtunnlar där groddjuren kan ta sig säkert fram till andra sidan utan att bli påkörda. I en sådan tunnel kan även andra smådjur som till exempel igelkottar slippa trafiken.