Avverkningsanmälan Lovö-Edeby 4:1

Lovö-150220 sid 2 Karta 1

Lovö-Edeby 4 150220 sid 4 Karta 2

Avverkningsområdet omges av gul linje. Området på den övre bilden avser transport av bergmassor till hamnen vid Malmvikssjön, området på kartan under är avsett för hamnen.

Arealen är 3,5 respektive 0,5 ha.

MNF har framfört synpunkter till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen den 23 mars 2015. Vi framhåller att dessa områden är viltrika och därför viktiga. Genom  det ena området går ”Fornstigen”, en populär och vacker vandringsled, vilket ytterligare höjer områdets bevarandevärde. Det är angeläget att alla ingrepp i dessa områden görs med ”fingertoppskänsla” och med största möjliga hänsyn till natur och miljö, inte minst med tanke på Lovös status som naturreservat.

Läs hela yttrandet.