Avverkningsanmälningar 2015

Här presenteras anmälningar om planerad avverkning inom Ekerö som sänts in till Skogsstyrelsen under 2015. Vid varje rubrik finns en länk till mer information om det projektet.

2015-02-17 Gredby 1:2 på Adelsö 4,2 ha. Består av två delområden som gränsar till varandra. Mellan dessa ligger en kärrmark som utgör en nyckelbiotop. Kärret fortsätter in i avverkningsområdet, men enligt ansökan skall ingen avverkning ske i våtmarken. MNF har besökt området och Pelle Johnsson har skrivit ett yttrande till Skogsstyrelsen. Området utgörs av en vacker gammelskog med höga naturkvaliteter.
Läs mer om Gredby.

2015-02-17 Lisselby 1:5 på Färingsö, 0,9 ha, vid Johannesberg strax söder om Ängssäter. Området litet och avverkat för några år sedan; det ligger alldeles intill vägen mellan Svartsjö och Hilleshög.
Läs mer om Lisselby.

2015-02-20 Lovö-Edeby 4:1 på södra delen av Lovö. Det är två områden som skall avverkas som förberedelse för arbetet med Förbifart Stockholm. 3,5 + 0,5 ha.
Läs mer om Lovö-Edeby 4:1.

2015-02-25 Björkö 3:9, 5 ha. Ett område gränsande till ett naturreservat. Granar i området är angripna av granbarkborre och måste enligt lag avverkas (i alla fall alla granar). MNF har inte lämnat något yttrande. Se karta!

2015-04-13 Västertorp 2:6, 0,9 ha. Ett litet område på norra Färingsö, se kartor. Avverkades även 2005.  MNF känner inte till något av högt skyddsvärde i området. Vi kommer troligen inte att lämna någon kommentar till Skogsstyrelsen.

2015-04-28 Kungsberga 8:17 och 9:28, vardera 0,8 ha. Se karta! Två små områden utan kända stora naturvärden. MNF lämnar inte något yttrande.

2015-06-04 Jungfrusundsåsen, 2,2 ha, föryngringsavverkning. Även ett förhoppningsvis blivande naturreservat kräver skogsskötsel. MNF har tidigare diskuterat olika skötselåtgärder med Ekerö kommun. Det aktuella området är ett sådant avsnitt som ingått i denna diskussion. Läs mer.  Under september genomfördes en del av dessa åtgärder; läs mer och se bilder.